"வித்துவசிரோமணி" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

அன்பினில் இன்பு

அன்பிலே இன்பம் விளையுமென்று ஆன்றோர் கூறுவர். அஃதாமாறு காட்டுதும். அன்பாவது: ஒருவருக்குத் தாங் கருதிய பொருட்கண் தோன்றும் உள்ள நெகிழ்ச்சி. அந் நெகிழ்ச்சி அப்பொருட்குந் தமக்கு முண்டாகிய கலப்பினாலே முதிர அதனால் அவ்வுள்ளத்தின்கண் ஒரு சுகநிலை தோன்றுகிறது. அதுவே இன்பமெனப்படும். அவ்வின்பமும்…

மேலும் வாசிக்க..

யாழ்ப்பாணம் சுவாமிநாத பண்டிதர்

யாழ்ப்பாணம் வண்ணார்பண்ணையில் சின்னத்தம்பி என்பாருக்கு மகனாக பிறந்தவர் சுவாமிநாத பண்டிதர். உரிய காலத்தே வித்தியாரம்பம் செய்யப்பட்டு, வண்ணார்பண்ணையிலிருந்த பாடசாலை ஒன்றில் அரம்பக் கல்வியனை கற்று வந்தார். இளமைக்காலத்தே இவர் இலக்கண இலக்கணங்களை வித்துவசிரோமணி பொன்னம்பலபிள்ளையிடத்தே கற்க விரும்பினார். வித்துவசிரோமணி அவர்கள் வண்ணார்பண்ணையிலிருந்த…

மேலும் வாசிக்க..

வித்துவசிரோமணி ந. ச. பொன்னம்பலபிள்ளை

யாழ்ப்பாணத்தின் நல்லூரில் வாழ்ந்த சரவணமுத்துச்செட்டியார் அவர்களது அருந்தவத்தால் 1836ம் வருடம் சித்திரை மாதம் 24ம் திகதி பிறந்தவர் வித்துவசிரோமணி பொன்னம்பலப்பிள்ளை அவர்கள். பொன்னம்பலபிள்ளை நாவலர் அவர்களுக்கு மருமகரும் மாணவருமாவார். கந்தபுராணத்திலே திருமணப் படலங்களும் மற்றைய விசேட பகுதிகளும் பொன்னம்பல பிள்ளைக்குப் பாடஞ்சொல்லி…

மேலும் வாசிக்க..