"பெருமாக்கடவை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

அளவெட்டி பெருமாக்கடவை விநாயகர் ஆலயம்

யாழ்ப்பாணத்தின் பெருமைமிகு கிராமங்களிலே ஒன்றான அளவெட்டிக் கிராமத்தினிலே அமைந்து சிறக்கும் பெருமைமிகு ஆலயக்களிலே பெருமாக்கடவை விநாயகர் ஆலயமும் ஒன்றாம். மல்லாகம், சுன்னாகம் மற்றும் கந்தரோடை கிராமங்களை தொட்டு நிற்கும் அழகிய வயற்பரப்பின் மத்தியிலே அமைந்திருக்கின்றது இவ்வாலயம். ஆலயத்தின் முன்னே புராதனமான ஒரு…

மேலும் வாசிக்க..