"பெரிய தம்பிரான்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

இடைக்காடு ஸ்ரீ பெரியதம்பிரான் கோயில்

அச்சுவேலியைச் சேர்ந்த இடைக்காடு என்னும் கிராமத்தில் காக்கைவளவு என்னும் இடத்தில் கோயில் கொண்டு இருக்கிறார், எங்கள் பெரியதம்பிரான். வறுமையிலும் செம்மையாக வாழ்ந்த கிராமம்தான் இடைக்காடு. அன்பும் பண்பும் மிக்க அடியார்கள் இருக்கும் இந்த இடத்தில் கோயில் கொண்ட எம் பெரியதம்பிரான் என்பவர்,…

மேலும் வாசிக்க..