"பிள்ளையார் கதை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

பிள்ளையார் கதை

பிள்ளையார் கதை “ஐங்கரற்கு வாய்ந்த நல்விரத மான்மிய” முரைப்பதற்காக எழுந்ததென அதன் சிறப்புப் பாயிரங் கூறும். அகவல் யாப்பினாற் செய்யப்பட்ட இந் நூற்கான பொருள் செந்தமிழ் முனிவன் செப்பிய காதையுங் கந்த புராணக் கவிதையி லுள்ள துவும் இலிங்க புராணத் திருந்தநற்…

மேலும் வாசிக்க..