"தமிழ்ப்புலவர்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

தமிழ்ப்புலவர் சரித்திரம்

தமிழ் மொழியினுள்ள இலக்கியலக்கணங்களை கலக்கமறக் கற்றுத் தெளிந்த மெய்யுணர்வும், பிரபந்தஞ்செய்யும் பெருவலியுமுடைய புலவர்களின் சரித்திரங்களை விளம்புகின்ற நூலே தமிழப்புலவர் சரித்திரம் எனும் இந்நூல். யாழ்ப்பாணம் வண்ணார்பண்ணை சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலை தலைமையுபாத்தியாயராக விருந்த சுன்னாகம் அ. குமாரசாமிப்புலவர் அவர்கள் 1916ம் வருடம் இதனை…

மேலும் வாசிக்க..