"ஞாயிறு" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

அன்பினில் இன்பு

அன்பிலே இன்பம் விளையுமென்று ஆன்றோர் கூறுவர். அஃதாமாறு காட்டுதும். அன்பாவது: ஒருவருக்குத் தாங் கருதிய பொருட்கண் தோன்றும் உள்ள நெகிழ்ச்சி. அந் நெகிழ்ச்சி அப்பொருட்குந் தமக்கு முண்டாகிய கலப்பினாலே முதிர அதனால் அவ்வுள்ளத்தின்கண் ஒரு சுகநிலை தோன்றுகிறது. அதுவே இன்பமெனப்படும். அவ்வின்பமும்…

மேலும் வாசிக்க..

ஞாயிறு

சங்க காலத்தினின்று சமீப காலம் வரையில் தோன்றிய பல சிறந்த தமிழ் இலக்கியங்களின் நலன்களை பலரும் எளிதிலுணர்ந்து நுகருமாறு தமிழறிஞர்களை கொண்டு விரிவுரைகள் செய்வதும், தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்களை கற்றுக்கொள்ள உதவவும், தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு தொண்டு செய்யவுமென யாழப்பாணத்தில் 1931…

மேலும் வாசிக்க..