"ஞானப்பள்ளு" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

ஞானப் பள்ளு

ஞானப் பள்ளு என்ற இலக்கியம் போர்த்துக்கேயர் காலத்தே எழுந்த இலக்கியங்களில் ஒன்றாகும். இதன் பெயர் ஞானப் பள்ளு என்பதனை ஆதி கத்தன்தி ருவேத மாகிய அருப ஞானத்தை யும்புவி மீதிலே நீதி யுற்றசொ ரூபம தாகிய நீண்ட ஞானநி றைந்தபள் ளோதிட…

மேலும் வாசிக்க..