"செகராசசேகரம்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

செகராசசேகரம்

செகராசசேகரம் என்ற வைத்திய நூல் செகராசசேகர வைத்தியம் என்றும் வழங்கும். இதனாசிரியர் யாரென்பது தெரியவில்லை. இது ஆயுள்வேத வைத்திய முறையைத் தழுவிச்செய்யப்பட்டுள்ளதென்பது, மணிதங்கு வரையு ளாதி மன்னுயிர் படைத்த போது பிணிதங்கு வகையு நோயின் பேருடன் குணமுங் காட்டி அணிதங்கு மருந்துங்…

மேலும் வாசிக்க..