"கலாநிலையம்" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

ஞாயிறு

சங்க காலத்தினின்று சமீப காலம் வரையில் தோன்றிய பல சிறந்த தமிழ் இலக்கியங்களின் நலன்களை பலரும் எளிதிலுணர்ந்து நுகருமாறு தமிழறிஞர்களை கொண்டு விரிவுரைகள் செய்வதும், தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்களை கற்றுக்கொள்ள உதவவும், தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு தொண்டு செய்யவுமென யாழப்பாணத்தில் 1931…

மேலும் வாசிக்க..