"இந்துக் கல்லூரி" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

யாழ்ப்பாணம் இந்து மகளிர் கல்லூரி

நல்லை நகர் ஆறுமுக நாவலர் பெருமான் உருவாக்கி விட்டுப்போன தமிழ்ப் பற்றும் சைவசமயப் பற்றும் 1888ம் ஆண்டினில் தமிழ் மொழிக்கும், சைவ சமயத்திற்கும், தமிழர் தம் கலாச்சாரத்திற்கும் புத்துயிர் கொடுக்கும் சைவபரிபாலன சபையாய் உருக்கண்டது. இச்சபையானது யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி மற்றும்…

மேலும் வாசிக்க..