"அல்லாரை" எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆக்கங்கள்

யா / அல்லாரை அரசினர் தமிழ் வித்தியாலயம் – மீசாலை

யாழ் மாவட்டத்தில் தென்மராட்சி உதவி அரசாங்க அதிபர் பிரிவில் உள்ள கிராமங்களில் அல்லாரை ஒரு சிறிய கிராமமாக 20ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பகாலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து வந்தது. 1930ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் அல்லாரை, மீசாலை கிழக்கு, வெள்ளாம் போக்கட்டி, கச்சாய் ஆகிய கிராமங்களுக்குப் பொதுவாகக்…

மேலும் வாசிக்க..