சிற்றம்பலப் புலவர்

சிற்றம்பலப் புலவர் அவர்களுடைய புகைப்படம் எம்மிடத்தில் இல்லை. புகைப்படம் வைத்திருப்பவர்கள் oorodi@me.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி இவ்விணையத்தளம் பூர்த்தியடைய உதவுங்கள்.

சிறுகுறிப்பு

உசாத்துணை : ஈழநாட்டுத் தமிழ்ப்புலவர் சரிதம்