கொக்குவில் சபாரத்தின முதலியார்

சிறுகுறிப்பு

புகைப்படம்: கிருபாகரன் பிரேமகுமார்