க. மயில்வாகனப் புலவர்

க. மயில்வாகனப் புலவர் அவர்களுடைய புகைப்படம் எம்மிடத்தில் இல்லை. புகைப்படம் வைத்திருப்பவர்கள் oorodi@me.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி இவ்விணையத்தளம் பூர்த்தியடைய உதவுங்கள்.

சிறுகுறிப்பு

காலம் : 1875 - 1918
தந்தையார் : கணபதிப்பிள்ளை
தொழில் : ஆசிரியர் மற்றும் நொத்தரிசு