Menu

பறாளை விநாயகர் பள்ளு

ஆசிரியர்: சின்னத்தம்பிப் புலவர்
பதிப்பாசிரியர்: சுழிபுரம் சிவப்பிரகாச பண்டிதர்
பதிப்பிக்கப்பட்ட வருடம் :1889

றாளை விநாயகர் பள்ளு நல்லூர் சின்னத்தம்பிப் புலவர் செய்த மற்றொரு நூலாகும். இது சுழிபுரத்திலுள்ள பறாளாய் என்னுந் தலத்தில் ஏழுந்தருளியிருக்கும் விநாயகப்பெருமானைப் பாட்டுடைத் தலைவனாகக் கொண்டு பாடப்பட்ட பள்ளுப்பிரபந்தமாகும். இத்தகைய நூல்களின் இலக்கணத்துக்கமைய மூத்த பள்ளி, இளைய பள்ளி, பள்ளன், பண்ணைக்காரன் ஆகிய நான்கு பாத்திரங்களைக் கொண்டு பறாளை விநாயகர் பெருமை தோன்றச் சிந்தும் விருத்தமும் கலிப்பாவும் விரவிச் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் வரும் மூத்தபள்ளி ஈழமண்டலப்பள்ளியாகவும், இளைய பள்ளி சோழமண்டல பள்ளியாகவும் காட்சியளித்து, ஈழநாட்டுப்பெருமையையும் சோழநாட்டுப்பெருமையையும் முறையே பேசிக்கொள்ளுகின்றார்கள்.

இந்நூலிற் காப்புச் செய்யுள் வழக்கத்துக்கு மாறாகக் ‘கண்ணனே காப்பு” என்று கண்ணபிரானை வேண்டி நிற்கின்றது.

தொல்லுலகம் போற்றுஞ் சுழிபுரம்வா ழைங்கரன்மேற்
பல்வளஞ்சேர் பள்ளினிசை பாடவே – வில்வழங்கு
மையாழிக் கண்ணன் மலர்க்கண் வளர்ந்ததிருக்
கையாழிக் கண்ணனே காப்பு.

அதன்பின் விநாயகர், நடேசர், சிவகாமியம்மை துதி இடம்பெறுகின்றன. இவற்றைத்தொடர்ந்து பள்ளியர் தோற்றம், பள்ளியர் வரலாறு கூறல், பள்ளன் தோற்றம், பள்ளியர் தத்தம் நாட்டுவளங் கூறல், குலமுறை கிளத்தல், குயில் கூவுதல், மழைகேட்டல், ஆற்றுவரவு, பண்ணைக்காரன் தோற்றம், ஆண்டையை வணங்கல், விதைவகை கேட்டல், முறைப்பாடு, பள்ளன் மூத்தபள்ளியை வேண்டல், மூத்தபள்ளி ஆண்டையை வேண்டல், பள்ளன் ஆண்டைக்கு கணக்கொப்பித்தல், முகூர்த்தங் கேட்டல், மூத்தபள்ளி யிரங்கல், நாற்று நடுதல், அதன் விளைவு ஆகியன சொல்லப்பட்டு இடையிடையே அகப்பொருட்டுறை விரவிய செய்யுள்கள் இடம்பெற்று விளங்கும். நூலில் எல்லாமாக 130 செய்யுள்கள் காணப்படுகின்றன.

சின்னத்தம்பிப் புலவர் பேரில் இந்நூல் வழங்குவதைத்தவிர இதனை அவர் செய்தா ரென்பதற்கான சான்றெதுவும் நூலகத்தில்லை. பொதுவாக நூலாசிரியர் பெயர் நூற்பயனில் அல்லது நூலிறுதியில் காணப்படும். பள்ளுப் பிரபந்தங்களுக்கு நூற்பயன் சொல்வதில்லையாலும், நூலின் இறுதியிற் சில பாடல்கள் சிதைந்து போய்விட்டைமையும் இதற்கு காரணமாகலாம். தன் தந்தையின் சகபாடியும் தன் காலத்து வாழ்ந்தவருமான சந்திரசேகர மானா முதலியென்ற பிரபுவை இவர் இந்நூலின் 121ஆவது செய்யுளில் வாழ்த்தி யிருப்பது, சின்னத்தம்பிப் புலவர் இந்நூலைச் செய்திருக்கலாமென்ற கருத்துக்குச் சாதகமாயுள்ளது.

கீழே இப்பள்ளிலிருந்து சில பாடல்கள் காணுங்கள்.

பள்ளியர் தோற்றம்

குத்துமுலைக் குவடுகுலுங் கத்தரள வடம்புரளக்
    குமுதச்செவ் வாயின்வெள்ளி நகையரும்பத்
தத்துவரிக் கயலைவெருட்டிப் பத்திமணிக் குழையொடுமுட்டித்
    தாரைமணிக் கண்களிரண்டுந் தாவடிசெல்லச்
சித்தியளித் திடுபுகழி புரநகருறையத்திமுகக் கணபதி பணபதிச்
    சேடனுநாவா லசைக்கரிய சீரிசைபாடி
யெத்திசையும் புகழநிதிக் கோனள காபுரியென் றெவருமதிக்கு
    மீழமண் டலப்பள்ளி தோற்றினாளே.

சின்னவிடை நூலிறுமிறு மெனச் சீறடியிற் சிலம்பு புலம்பச்
    சிறியநுதற் பிறையணிவட்டச் சுட்டியிலங்கப்
பொன்னசலக் குசமதி னவமணி மின்னுதனக் கச்சுநெகிழப்
    புனைந்தகருங் கொண்டையில்வண்டு புரண்டு நெருங்கச்
செந்நெல்வயற் சுழிபுர நகருறை கன்னமதத் திறையவர் பரிபுரச்
    சேவடியைத் திக்குநோக்கித் தெண்டம்பண்ணிச்
சொன்னநிலத் துறுவசி யிவளென வன்னமெனப் பிடியென நிதிவளர்
    சோழமண் டலப்பள்ளி தோற்றினாளே.

இப்பள்ளுப் பிரபந்தத்தை சபாபதி நாவலர் அவர்களுடைய மாணாக்கர் சுழிபுரம் சிவப்பிரகாச பண்டிதர் எட்டுப்பிரதிகளிலிருந்து ஆராய்ந்து 1889ம் வருடம் சென்னையில் சபாபதி நாவலிரின் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிட்டார்கள்.