• சாணாக்கிய சதகம்20 பங்குனி, 2017

  வடமொழிக்கணுள்ள “சாணாக்கிய சதகம்” என்னும் நீதிநூலை வடமொழி வல்லார் பலரும் அறிவார். அது சாணாக்கியர் என்னும் பெயருடைய பண்டிதர் செய்தது. சாணாக்கியராவார் மகததேசராசனாயிருந்த சந்திரகுப்தனுக்கு மந்திரியாயிருந்த ஒரு சந்நியாசி என்று சிலர் கூறுவர். அந்நூலிலே பலவகையான நீதிசாரங்களும் வருகின்றன. அவற்றுள்ளே பல…

  மாணிக்கத்தியாகராசப் பண்டிதர்

  யாழ்ப்பாணத்து உடுவிற் சின்னப்பு வள்ளியம்மை தம்பதியர்க்கு 1877ம் வருடம் பங்குனி மாதம் மாணிக்கத்தியகராசா பிறந்தார். ஆரம்பக்கல்வியை தன் தாய்மாமனிடம் பெற்ற பிள்ளை மேலே கற்கச் சுன்னாகம் குமாரசுவாமிப் புலவரிடம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். தனிப்பட்ட முறையிற் புலவரிடங் கற்ற இவர் சி.வை.தாமோதரம்பிள்ளை அவர்களால்…

  கலாநிதி

  தமிழ்மொழயினையும் ஆரியத்தையும் வளர்க்கவென 1921ம் வருடம் யாழ்ப்பாணத்தில் தாபிக்கப்பட்ட ஆரிய திராவிட பாஷாபிவிருத்திச் சங்கம் அந்நோக்கை விருத்தி செய்யவென 1942ம் வருடம் சித்திரை மாதம் ஆரம்பித்த மும்மாத வெளியீடே கலாநிதி சஞ்சிகை. இச்சஞ்சிகை ஆரம்பிக்கப்பட்ட குறிக்கோள் பற்றி இவ்விதழுக்கு வாழ்த்துரை வழங்கிய…

  புகைப்படங்களாய் யாழ்ப்பாணம்