• சும்மா இரு21 தை, 2017

  “ஐயா அருணகிரி அப்பா உனைப்போல மெய்யாக ஓர்சொல் விளம்பினர் யார்” தாயுமானவர் அருணகிரியாரைப் பாராட்டி வியப்படைகிறார். அருணகிரியார் சொன்ன மெய்யான சொல் யாது? “சும்மா இரு” என்பதாகும். “சும்மாஇரு சொல்அற என்றலுமே அம்மா பொருள்ஒன்றும் அறிந்திலனே” யோகசுவாமிகள் தம்மிடம் வந்த பக்தர்களுக்குச் செய்த அருளுபதேச மந்திரமும் இதுவேயாகும். சும்மா இருக்கும் சுகத்தை அருணகிரியார் அலங்காரத்தில் “சொல்லொயாதிந்த…

  சிதம்பரப்பிள்ளை (வில்லியம் நெவின்ஸ்)

  யாழ்ப்பாணத்து சங்குவேலியில் வேளாளர் குலத்தில் 1820ம் வருடம் பிறந்தவர் சிதம்பரப்பிள்ளை. இவர் தந்தையார் முத்துக்குமாரப்பிள்ளை. யாழப்பாணம் இந்துக்கல்லூரியின் அதிபராக இருந்த செல்வத்துரைக்கு தந்தையார். கிறீஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்த இவர், வில்லியம் நெவினஸ் எனவும் அழைக்கப்பட்டார். சிதம்பரப்பிள்ளை ஆங்கில பாசையிலே தர்க்கம், கணிதம் முதலிய பலவகைத் துறைகளிலும் பாண்டித்தியம் பெற்றவர். பாடசாலைகளிலே உபாத்தியாயராக இருந்து பலரையும் கற்பத்தவர்….

  திருஞானசம்பந்தப்பிள்ளை

  யாழ்ப்பாணத்து நல்லூரில் வேளாளர் குலத்தில் பிறந்தவர் திருஞானசம்பந்தப்பிள்ளை. ஆறுமுக நாவலரிடத்தும் அவரது மருகர் பொன்னம்பலபிள்ளையிடத்தும் மாணவராக இருந்தவர். இலக்கிய லக்கணமும். தருக்க நூலுஞ் சித்தாந்த சாத்திரமுங் கற்றவர். தர்க்கசாத்திரவாராய்ச்சியிலும், தர்க்கவாதஞ் செய்தலிலும் மிக்க வேட்கையுடையவர். இதனால் தர்க்ககுடாரதாலுதாரி என அழைக்கப்பட்டவர். திருஞானசம்பந்தப்பிள்ளை தென்னிந்தியாவின் கும்பபோணத்திலுஞ் திதம்பரத்திலும் பலநாள் வசித்தவர். யாழ்ப்பாணத்திலும் தென்னிந்தியாவிலும் பலருக்கும் பாடஞ் சொன்னவர்….

  புகைப்படங்களாய் யாழ்ப்பாணம்