• சும்மா இரு21 தை, 2017

  “ஐயா அருணகிரி அப்பா உனைப்போல மெய்யாக ஓர்சொல் விளம்பினர் யார்” தாயுமானவர் அருணகிரியாரைப் பாராட்டி வியப்படைகிறார். அருணகிரியார் சொன்ன மெய்யான சொல் யாது? “சும்மா இரு” என்பதாகும். “சும்மாஇரு சொல்அற என்றலுமே அம்மா பொருள்ஒன்றும் அறிந்திலனே” யோகசுவாமிகள் தம்மிடம் வந்த பக்தர்களுக்குச்…

  மறைசைக் கலம்பகம்

  வேதாரணீயம் என்னும் பெயருடைய திருமறைக்காட்டிலே எழுந்தருளியிருந்து அருள்பாலிக்கும் சிவபெருமானை துதிசெய்யும் கலம்பகமே மறைசைக் கலம்பகம் எனும் நூலாகும். கடவுளார்க்கு நூறு பாடல்கள் என்ற கலம்பக விதிக்கமைய நூறு பலவகைப்பட்ட பாடல்களால் அமைந்திருக்கிறது மறைசைக் கலம்பகம். இதனை வித்துவசிரோமணி பொன்னம்பலப்பிள்ளையின் சிறப்புக் கவியாலறியலாம்….

  நெல்லைநாதர் செய்த சிவராத்திரி புராணம்

  சிவராத்திரி விரத மகிமையினைச் சொல்லி அவ்விரதம் நோற்போர் அடையும் நன்மைகளையும் சொல்லி நெல்லைநாதர் என்பார் செய்த புராணமே சிவராத்திரி புராணமாம். யாழப்பாணத்திலிருந்த வரதபண்டிதர் அவர்களும் ஒரு சிவராத்திரி புராணம் செய்திருக்கின்றார்கள். நெல்லைநாதர் எவ்வூரார் எக்காலத்தார் என்பது தெரிந்திலது. யாழ்ப்பாணத்து வட்டுக்கோட்டை சிவசுப்பிரமணிய…

  புகைப்படங்களாய் யாழ்ப்பாணம்